Consiliul Local al municipiului Cluj- Napoca 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE                                                                                                                                                                                            

STR. EMILE ZOLA NR.5 CLUJ- NAPOCA

COD FISCAL 5120733                                                                  

Tel./FAX 0264 – 592.794

EMAIL: cantinacluj@cantinacluj.ro

  1. 296430/13.05.2021

                                                                                                                                                                                      

 

ANUNŢ

 

 

Cantina de Ajutor Social si Pensiune (str. Emile Zola nr. 5, tel./fax: 0264 592.794, site: www.cantinacluj.ro organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare în data de 03.06.2021 ora 1000 la sediul Cantinei de Ajutor Social și Pensiune                       Cluj- Napoca, str. Emile Zola nr. 5 .

Tematica examenului de promovare:

– Managementul calității serviciilor și ospitalitatea în restaurante, gastronomie, hoteluri – Stere Stavrositu – Capitolul 6, capitolul 7, capitolul 8 – Editura Polirom, 2014;

– Cartea bucătarului profesionist – Gabriela Berechet; Editura IMPRIMA, 2016: Cap. 7- Tehnologia preparatelor culinare – pag. 347-509;

– Cartea bucătarului profesionist – Gabriela Berechet; Editura IMPRIMA, 2016: Cap.13 – Noțiuni de estetică a preparatelor culinare – pag. 556-570;

– Cartea bucătarului profesionist – Gabriela Berechet; Editura IMPRIMA, 2016:

Cap. 6 – Știința alimentelor – pag. 208-346;

– Cartea bucătarului profesionist – Gabriela Berechet; Editura IMPRIMA, 2016:

Cap. 10 – Igiena alimentației și siguranța alimentară – pag. 528-548;

– Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare.

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: art. 368, art. 541,

Capitolul III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia (art. 549-553), răspunderea administrativă (art. 563-579).

 

  1. Probele stabilite pentru examen:
  2. a) probă scrisă – pentru promovarea în grade profesionale;
  3. b) probă practică – pentru promovarea în trepte profesionale ;

*Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.

Se pot prezenta la proba scrisă sau proba practică, după caz, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise.

Proba scrisă va fi notată cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Proba practică, va fi notată cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 

  1. Condiţii de desfăşurare a concursului:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face respectând condițiile din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și

Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 3929/25.09.2017 privind modificarea și completarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Primăria municipiului Cluj Napoca și al serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate;

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta din care promovează;

– promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

Dosarele de examen se vor depune până la data de 02.06.2021 ora 1200, la sediul Cantinei de Ajutor Social și Pensiune Cluj-Napoca din str. Memorandumului nr. 8, Serviciul CFRUC şi vor conţine următoarele documente:

  1. a) cerere de înscriere la examen (se obţine de la secretariatul comisiei de examen);
  2. b) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic;
  3. c) rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 

Afișat azi, 13.05.2021 ora 1330