CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE
STR. EMILE ZOLA NR.5 CLUJ- NAPOCA
COD FISCAL 5120733
Tel./FAX 0264 – 592.794
EMAIL: cantinacluj@cantinacluj.ro
NR. 364611/30.07.2020

  ANUNŢ

Cantina de Ajutor Social si Pensiune (str. Emile Zola nr. 5, tel./fax: 0264 592.794, site: www.cantinacluj.ro organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare în data de 19.08.2020 ora 900 la sediul Cantinei de Ajutor Social și Pensiune Cluj- Napoca, str. Emile Zola nr. 5 .
Tematica examenului de promovare:
– Noțiuni fundamentale de igienă în domeniul alimentar, așa cum sunt prevăzute în Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

1. Probele stabilite pentru examen:
a) probă practică;
*Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.
Se pot prezenta la proba practică, după caz, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise. Proba practică, va fi notată cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

2. Condiţii de desfăşurare a concursului:
Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face respectând condițiile din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și
Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 3929/25.09.2017 privind modificarea și completarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Primăria municipiului Cluj Napoca și al serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate;
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta din care promovează;
– promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

Dosarul de examen se va depune până la data de 18.08.2020 ora 1300, la sediul Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca din str. Memorandumului nr. 8, Serviciul CFRUC şi va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen (se obţine de la secretariatul comisiei de examen);
b) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic;
c) rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Afișat azi, 31.07.2020 ora 11:30